Missie

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoorzangers op individueel niveau en in koorverband zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Het doel is om hierdoor het draagvlak en bestaansrecht van amateurkoren te vergroten en te verstevigen.

SAMEN ZINGEN – SAMENWERKEN
Centraal bij de activiteiten die Stichting Amateurkoor is het samenwerkend en lerend vermogen van de deelnemende koorverenigingen, de koorzangers én alle medewerkers en vrijwilligers. Vanuit het uitgangspunt om opgedane kennis en ervaringen te willen delen, zoekt de stichting gerichte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen om op die manier krachtige en eigentijdse evenementen te kunnen organiseren.

De visie van Stichting Amateurkoor is daarbij bijzonder eenvoudig: samenwerking tussen amateurkoren onderling verbetert het draagvlak op lokaal en regionaal niveau. Samenwerkende amateurkoren kunnen veel meer bereiken met veel minder energie tegen veel lagere kosten.

Stichting Amateurkoor gelooft daarbij dat alle energie daarbij gericht moet zijn op het gebied waar het overgrote deel van de Nederlandse amateurkoorwereld haar bestaansrecht aan dankt: de eigen regio. Structurele samenwerking van koren in elkaars regio stimuleert en motiveert omdat het direct effect heeft op de eigen naamsbekendheid en het eigenbelang daarmee veel beter dient. Door de regionale activiteiten in een interregionale samenhang te plaatsen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om de veranderende samenleving het hoofd te kunnen bieden.

Sinds haar oprichting in 2009 richt Stichting Amateurkoor zich op 4 peilers:

  1. Overlegstructuur: Op gang brengen van regionaal overleg tussen verenigingsbesturen onderling en tussen koordirigenten die in de betreffende regio werkzaam zijn om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen om het draagvlak en de bekendheid van de koorcultuur in de eigen regio te verbeteren.
  2. Publieksgerichte profilering:Het initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om gezamenlijk uitvoeringen om nieuw publiek te werven.
  3. Verenigingsgerichte profilering: Initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om nieuwe leden te werven en gezamenlijk kennis en ervaring op te doen met workshops en trainingen voor verenigingsbesturen. Gerealiseerd voorbeeld:
  4. Innovatie:

    Onderzoek naar nieuwe werkvormen die de koorcultuur in een veranderende samenleving een blijvende plaats van betekenis kan verzekeren op regionaal, interregionaal en/of landelijk niveau.